La grandeza se merece

La grandeza se merece, no se otorga.